آمار سایت

امروز1118
دیروز4202
مجموع38305467
ایستگاههای سینوپتیک
نوع  ایستگاه تاريخ تاسيس ارتفاع طول عرض نام 
شمسي ميلادي (متر) جغرافيايي جغرافيايي ايستگاه رديف
سینوپتیک تکمیلی 1381 2002 1900 52.51 36.05 آلاشت 1
تحقیقات کشاورزی 1379 2000 29 52.47 36.47 آمل 2
سینوپتیک اصلی 1330 1951 -21 52.65 36.72 بابلسر 3
سینوپتیک تکمیلی 1385 2006 2120 51.48 36.12 بلده 4
سینوپتیک دریایی و مرکز رادار 1383 2004 -20 53.22 36.51 بندرامیرآباد 5
سینوپتیک تکمیلی 1381 2002 610 53.05 36.08 پل سفید 6
سینوپتیک اصلی 1378 1999 16 52.18 36.62 دشت ناز 7
سینوپتیک اصلی 1334 1955 -20 50.64 36.9 رامسر 8
سینوپتیک اصلی 1378 1999 22.07 53 36.55 ساری 9
سینوپتیک  1378 1999 1855.4 51.3 36.25 سیاه بیشه 10
تحقیقات هواشناسی کشاورزی/ اصلی 1363 1984 14.7 52.82 36.43 قراخیل 11
سینوپتیک تکمیلی 1385 2006 1550 51.44 36.23 کجور 12
سینوپتیک اصلی 1380 2001 1294 53.55 36.23 کیاسر 13
سینوپتیک تکمیلی 1383 2004 -10 53.49 36.47 گلوگاه 14
سینوپتیک اصلی 1356 1977 -20.9 51.5 36.65 نوشهر 15

 

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها