آمار سایت

امروز1192
دیروز4202
مجموع38305541
ایستگاههای اقلیم شناسی

 

 

نام 

عرض

شماره

تاريخ تاسيس

ارتفاع

طول

عرض

ايستگاه

رديف

جغرافيايي

جغرافيايي

ايستگاه

شمسي

ميلادي

(متر)

جغرافيايي

جغرافيايي

تلارسر

1

50.44

36.51

18317

1374

1968

79

50.44

36.51

خشكه داران

2

50.52

36.48

18331

1346

1967

2

50.52

36.48

چمستان نور

3

52.09

36.29

18430

1357

1978

73

52.09

36.29

مهدشت

4

53

36.31

18422

1346

1967

118

53

36.31

افراچال

5

53.15

36.14

18516

1337

1958

1300

53.15

36.14

بايعكلا

6

53.14

36.44

1371

1992

4

53.14

36.44

تيرتاش

7

53.44

36.45

18348

1360

1981

-14

53.44

36.45

بابل كنار

8

52.43

36.21

18420

1376

1997

91

52.43

36.21

طالع سوادكوه

9

53.01

36.04

18587

1379

2000

844

53.01

36.04

فريم محمدآباد

10

53.16

36.09

18560

1379

2000

720

53.16

36.09

پشرت

11

53.47

36.16

18506

1379

2000

1520

53.47

36.16

دانشكده كشاورزي 

12

53.04

36.39

18371

1381

2002

-15

53.04

36.39

 

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها