آمار سایت

امروز1161
دیروز4202
مجموع38305510

 

طرح ساماندهي فضاهاي ساختمانهاي اداري ماده 143
انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي ماده 137
آئين نامه اجرايي تحقق دولت الكترونيك ماده 154
واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي1 بند 3 تصويب نامه شماره 53257/ت33954ه
واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي2 ضوابط استفاده از عبارت بين المللي ، ملي ، کشوري ، استاني در عنوان همايش ها و جشنواره ها
واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي3 آيين نامه اجرايي تحقق دولت الکترونيک
واگذاري فعاليت هاي قابل واگذاري دولت در وزارتخانه ها اجرايي شدن سياستهاي کلي نظام اداري کشور
كاهش پست هاي مديريت و سرپرستي آيين نامه اجرايي ماده 84 ، 86 ، 87 ، 91 ،90 ، 93 قانون خدمات کشوري
منشور اخلاقي و اداري کارکنان دولت آيين نامه اجرايي بند ( ج) ، تبصره (2) ماده 54 قانون خدمات کشوري
آيين نامه آموزش دورکاري آيين نامه اجرايي ماده40 قانون خدمات کشوري
آيين نامه نحوه پرداخت فوق العاده هاي مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا آيين نامه عدالت استخدامي
آيين نامه تسهيلات انتقال از تهران به استان البرز و شهرستانهاي استان تهران آيين نامه نظام آموزشي کارکنان دولت
آيين نامه تسهيلات انتقال از تهران1 آيين نامه نظام آموزشي کارمندان دستگاههاي اجرايي
آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون خدمات کشوري آيين نامه صندوق بازنشستگي
آيين نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات کشوری( باز خريدي بر اساس نظام ) آيين نامه ماده 5 قانون خدمات کشوري ( خدمت به خانواده شهداء و ايثارگر)
آيين نامه اجرايي ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوری -وظايف حاکميتي و تصدی گری. آيين نامه تبصره 1 ماده 25 قانون مديريت خدمات کشوری - سوگند نامه و منشور اخلاقی
آيين نامه دور کاری آيين نامه ماده116 قانون خدمات کشوری - نحوه اداره شورای توسعه مديريت
آيين نامه ماده 20 قانون مديريت خدمات کشوری - نظام پيشنهادات آيين نامه ماده 20 قانون مديريت خدمات کشوری - نظام پيشنهادات1
آيين نامه ماده 29 قانون خدمات کشوری - طراحی و تنظيم تشکيلات دستگاههای اجرايي بخشنامه در رابطه باتفويض اختيار مديران و روسای دستگاههای اجرايي ملی به مديران
بخشنامه در رابطه باثبت اطلاعات کلیبه کارمندان دولت در سامانه بخشنامه و دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وری(موضوع ماده 69 قانون ماده69قانون خدمات کشوری)
تصويب نامه تتشکيل سازمان ملی مهارت قانون مديريت خدمات کشوري

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها