آمار سایت

امروز878
دیروز4202
مجموع38305227

اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی بابلسر

طول جغرافیایی : 39و °52

عرض جغرافیایی : ′43و °36

ارتفاع از سطح دریای آزاد : 21- متر

تاریخ تاسیس : 1330

دوره آماری: (96- 1331)

مجموع بارش سالانه(فروردین 1331 تا اسفند 1396): 896 میلی متر

مجموع بارش سال زراعی(مهر 1331 تا مهر 1396) : 894 میلی متر

تعداد روزهای بارانی : 105 روز

حداکثر بارش 24 ساعته : 219 میلی متر، 9 مهر 1350   

حداکثر ارتفاع برف 24 ساعته : 37 سانتی متر، 19 دی 1386  

میانگین دمای سالانه : 17/5 درجه سانتی گراد

میانگین بیشینه دما: 21/2 درجه سانتی گراد

میانگین کمینه دما : 13/9 درجه سانتی گراد

بیشینه  مطلق دما : 42 درجه سانتی گراد، 2 خرداد 1349   

کمینه مطلق دما :  7-  درجه سانتی گراد، 30 دی 1342   

مجموع تعداد روزهای یخبندان  : 2 روز

میانگین ساعت آفتابی سالانه : 2085 ساعت

مجموع تبخیر سالانه : 985 میلی متر

میانگین رطوبت نسبی سالانه : 80 درصد

بیشینه سرعت و جهت باد : 25 متر بر ثانیه(90 کیلومتر در ساعت)، شمال شرقی، 29 شهریور 1395    

جهت و سرعت باد غالب : غربی ، 1/4 متر بر ثانیه

نوع اقلیم(روش زراعی) : نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد

 


اقلیم بابلسر
اقلیم بابلسر
پنج پارامتر دما
ساعت آفتابی
تعداد روزهای بارانی
حداکثر بارش برف و بارش 24 ساعته
تفاوت بارش به تبخیر
گلباد
حداکثر سرعت باد
تعداد روزهای یخبندان
متوسط رطوبت نسبی
وضعیت اقلیمی پارامترهای هواشناسی ایستگاه  هواشناسی همدیدی بابلسر

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها