آمار سایت

امروز876
دیروز4202
مجموع38305225
راهبرد مشارکت الکترونیک
1- میزان رضایت از بروز رسانی مستمر اطلاعات با درج تاریخ در سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)

ورودی نامعتبر است

2- سازمان دهی و دسته بندی اطلاعات پیش بینی وضع هوا در سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)

ورودی نامعتبر است

3- آیا از درج آخرین اخبار پیش بینی وضع هوا رضایت دارید؟(*)

ورودی نامعتبر است

4- آیا از صحت اطلاعات پیش بینی وضع هوا رضایت دارید؟(*)

ورودی نامعتبر است

5- چه انداز از پیش بینی وضع هوا در زندگی روز مره خود استفاده می کنید؟(*)

ورودی نامعتبر است

6- میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره نحوه انجام کار؟(*)

ورودی نامعتبر است

7- دسترسی آسان به خدمات مورد نظر در پورتال دستگاه؟(*)

ورودی نامعتبر است

8- میزان رضایت از پورتال دستگاه(*)

ورودی نامعتبر است

9- میزان رضایت از خدمات ارائه شده در میز خدمت الکترونیکی دستگاه؟(*)

ورودی نامعتبر است

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها