پرتال شورای فرهنگ عمومی استانها


ایستگاههای سینوپتیک
ایستگاههای سینوپتیک
نوع  ایستگاه تاريخ تاسيس ارتفاع طول عرض نام 
شمسي ميلادي (متر) جغرافيايي جغرافيايي ايستگاه رديف
سینوپتیک تکمیلی 1381 2002 1900 52.51 36.05 آلاشت 1
تحقیقات کشاورزی 1379 2000 29 52.47 36.47 آمل 2
سینوپتیک اصلی 1330 1951 -21 52.65 36.72 بابلسر 3
سینوپتیک تکمیلی 1385 2006 2120 51.48 36.12 بلده 4
سینوپتیک دریایی و مرکز رادار 1383 2004 -20 53.22 36.51 بندرامیرآباد 5
سینوپتیک تکمیلی 1381 2002 610 53.05 36.08 پل سفید 6
سینوپتیک اصلی 1378 1999 16 52.18 36.62 دشت ناز 7
سینوپتیک اصلی 1334 1955 -20 50.64 36.9 رامسر 8
سینوپتیک اصلی 1378 1999 22.07 53 36.55 ساری 9
سینوپتیک  1378 1999 1855.4 51.3 36.25 سیاه بیشه 10
تحقیقات هواشناسی کشاورزی/ اصلی 1363 1984 14.7 52.82 36.43 قراخیل 11
سینوپتیک تکمیلی 1385 2006 1550 51.44 36.23 کجور 12
سینوپتیک اصلی 1380 2001 1294 53.55 36.23 کیاسر 13
سینوپتیک تکمیلی 1383 2004 -10 53.49 36.47 گلوگاه 14
سینوپتیک اصلی 1356 1977 -20.9 51.5 36.65 نوشهر 15

 

cloob Twitter Google Bookmarks Technorati delicious FriendFeed پرینت ایمیل