هواشناسی مازندران - نشست مشترک هواشناسی با شرکت توزیع برق مازندران در راستای توسعه هواشناسی کاربردیبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، امروز دوشنبه 20 شهریور 96 جلسه مشترکی بین هواشناسی مازندران با شرکت توزیع برق منطقه ای مازندران  در راستای توسعه هواشناسی کاربردی با مجموعه معاونین ، مشاورین ، مدیران محترم ستادی وامور 16 گانه توزیع نیروی برق برگزار گردید.

 شهابی، مدیر عامل توزیع برق منطقه ای استان در خصوص اهمیت و جایگاه هواشناسی و نیاز به دانستن وضعیت جوی به منظور آمادگی بیشتتر در هنگام بروز پدیده جوی مطالبی بیان داشتند ، سپس رضوی - مدیر کل هواشناسی استان در ارتباط با تغییر اقلیم و متعاقب آن تغییر در رویه بارش، شدت، زمان و مکان بارش و نیز پیامدهای آن کاهش حجم ذخایر آبی مازندران ، افزایش دما در سال ها و ماه های اخیر، نیاز فزاینده مشترکین توزیع برق به استفاده از ادوات سرمایشی و نهایتاً فشار به ایستگاه های توزیع برق را در پی خواهد داشت،مطالبی ارائه نموند، همچنین در ارتباط با نحوه صدور پیش بینی ها ، اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی توضیح دادند و به منظور استفاده هر چه مطلوبتر خدمات هواشناسی ،اپلیکیشن هواشناسی مازندران را معرفی نمودند همچنین طرفین بر انعقاد تفاهم نامه و ضرورت انجام فعالیت‏های تحقیقاتی مشترک ، جهت شناسایی مناطق مختلف استان از لحاظ نیازهای گرمایشی و سرمایشی که به عنوان شاخص اقلیمی معرف پتانسیل مصرف انرژی استان خواهد بود و کمک به برنامه ریزان در این زمینه خواهد نمود تاکید نمودند.
در پایان جلسه نیز، اعضاء جلسه پرسش هایی در خصوص نحوه فعالیت هواشناسی ، صحت پیش بینی ها و تغییر اقلیم نمدند که مهندس رضوی پاسخگوی ایشان بودند.

نشست مشترک هواشناسی با شرکت توزیع برق مازندران در راستای توسعه هواشناسی کاربردی
نشست مشترک هواشناسی با شرکت توزیع برق مازندران در راستای توسعه هواشناسی کاربردی
نشست مشترک هواشناسی با شرکت توزیع برق مازندران در راستای توسعه هواشناسی کاربردی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12687
دیروز13284
مجموع31854539